• چنین: +86-21-58386256 +86-21-58386258
  • contact*@*pejaw.com
  • $ ??99.54 وارسی
    سبد خرید شما خالی است

    SKS Machinery ارائه می دهد سنگ شکن و چرخ گوشت برای معدن، خرد کردن، پانسمان و پردازش با استفاده از تکنولوژی و خدمات عالی است

تعهدات سنگ شکن

دانلود

ضمنا تعهدات بیمه تکمیلی دانش، ذیلا اعلام میگردد. ... اصلی, 1, حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های بستری، جراحی (عمومی و تخصصی) ، انواع سنگ شکن، شیمی...

اطلاعات بیشتر

شرایط و میزان تعهدات (طبق تعرفه های نظام پزشکی)بافرانشیز10 ...

شرایط و میزان تعهدات (طبق تعرفه های نظام پزشکی)بافرانشیز10% ... آنژیوگرافی قلب وکلیه و سایر عروق هزینه های عمل دیسک ستون فقرات انواع سنگ شکن. بستری...

اطلاعات بیشتر

سقف تعهدات - وزارت بهداشت

ردیف, شــــرح, تعهدات. (به ريال). فرانشیز. 1, جبران كليه هزینه های بستری (تشخیصی، درمان طبی، جراحی) در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و انواع سنگ شکن،...

اطلاعات بیشتر

خلاصه تعهدات قرادادبیمه درمان طلایی فرهنگیان 94-93

خلاصه تعهدات قرادادبیمه درمان طلایی فرهنگیان 94-93. ردیف. تعهدات. عنوان. سقف ... انواع سنگ شکن، اعمال جراحی چشم(پیوند قرنیه،ویتر کتومی، دکولمان رتین و .

اطلاعات بیشتر

جدول تعهدات بیمه تکمیلی دانشجویان

درخصوص کلیه مفاد تعهدات بیمه تکمیلی این قرارداد، معادل ده درصد هزینه ... سنگ. شکن. 03،333،333. 2. تامین. هزینه. های. بیمارستانی. ) اعمال. جراحی. خاص. (. شامل. : اعمال.

اطلاعات بیشتر

اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی - بیمه تکمیلی (تعهدات/ مراجع ...

6 سپتامبر 2013 ... نوع تعهد. سقف تعهد(ریال). فرانشیز. خدمات قابل ارائه. 1. هزینه های بیمارستانی ... آنژیوگرافی قلب , هزینه عمل دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن. 3.

اطلاعات بیشتر

جداول تعهدات درمانی شرکت مخابرات ایران - اداره کل امور کارکنان شرکت ...

شماره یک. تعهدات. ) بیمارستانی. (. ردیف. نوع تعهد. مبلغ تعهدات ساالنه. بیمه گر. ) هرنفر ... ع سنگ شکن و لیزر درمانی در حین عمل و بستری بیمار ، کلیه. بیماریه. ای.

اطلاعات بیشتر

خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی و تعهدات و

ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات. ﺑﺮاي ﻫﺮﻧﻔﺮ. ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ. 1. ﺑﺴﺘﺮي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﻴﻤﺎران. ﺧﺎص. (. داروﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ... ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ. 70,000,000. ازﻣﺤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻮق. ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻗﺮارداد. ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ. و ﻣﺎزاد ﺑﺮ. ﺗﻌﺮﻓﻪ. ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ.

اطلاعات بیشتر

جدول تعهدات بیمه سینا - مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم ...

شرایط و میزان تعهدات بیمه گردر قرارداد سال 91-1390 ... Day Care (با بیشتر از 6 ساعت بستری)، آنژیوگرافی قلب، هزینه عمل دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن.

اطلاعات بیشتر

قرارداد وسقف تعهدات بیمه تکمیلی ایران ( فایل word) - دانشگاه گیلان

حق بیمه وجهی است که بیمهگذار باید در مقابل تعهدات بیمهگر بپردازد و انجام تعهدات ... درمانی (بستری و سرپایی)، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن در...

اطلاعات بیشتر

بیمه تکمیلی پارسیان - EsfahanPharma

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﻮت و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻋﺎدي ... ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺪود و آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻗﻠﺐ و دﻳﺴﻚ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮔﺎﻣﺎﻧﺎﻳﻒ،ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ،رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ.

اطلاعات بیشتر

بیمه تکمیلی - اداره رفاه کارکنان - دانشگاه زنجان

نوع تعهدات. حداکثر تعهدات (به ريال). هزینه بستری، جراحی، شیمی درمانی (بستری و سرپایی)، رادیو تراپی، آنژیوگرافی قلب وانواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز...

اطلاعات بیشتر

جدول تعهدات قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎﻻﻧﻪ ( رﻳﺎل) ... ﺟﺪول ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ - ﺳﺎل 1394 ... ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي، ﺟﺮاﺣﻲ، ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ( ﺑﺴﺘﺮي و ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ) رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻗﻠﺐ و اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ.

اطلاعات بیشتر

Atiyeh sazane hafez-خلاصه تعهدات تامین اجتماعی

خلاصه تعهدات قراردادکانون بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ... خوش خیم)، انواع سنگ شکن ، کورتاژ (تشخیصی ، درمانی وتخلیه ای) ،تزریق آواستین هر دوچشم.

اطلاعات بیشتر

جدول شرح تعهدات مورد نظر بیمه تکمیلی درمان بیمه پارسیان سال 94

000/000/250. 2. اعمال جراحی عمومی شامل:درمان طبی و کلیه اعمال جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود day care - نیز آنژیوگرافی قلب،انواع سنگ شکن و جراحی دیسک...

اطلاعات بیشتر

بیمه تکمیلی - اطلاعات تعهدات - صفحه اصلی

تعهدات بیمه ... مي گردد 1-هزينه هاي بستري،جراحي،شيمي درماني،آنژيوگرافي قلب،انواع سنگ شكن،ديسك ستون فقرات ،كورتاژ دربيمارستان ومراكزجراحي محدودDAY CARE...

اطلاعات بیشتر

درمان - خدمات اینترنتی

الف – تعهدات اصلی ۱-جبران هزینه های بستری ،جراحی ،شیمی درمانی،رادیوتراپی،آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انوع سنگ شکن . Day Care در بیمارستان و مراکز جراحی...

اطلاعات بیشتر

جدول تعهدات قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان در سال 1394

اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ،. رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات. (. ﺟﺮاﺣﯽ دﯾﺴﮏ. ) ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ارﺗﻮﭘﺪي و داروﻫﺎي ح. ﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮي. 2. ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل. ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻢ. 000.

اطلاعات بیشتر